12" CERAMIC WHITE NOTCH BOWL ROUND

12" CERAMIC WHITE NOTCH BOWL ROUND
8.50